Russian Versimpeld Chinees) English Filippijn Italian Japanese Korean Malay Thai Vietnamees

CU technische voorschriften 005 / 2011 VEILIGHEIDSMATERIAAL LOW

Inhoud

Voorwoord
Artikel 1. Toepassingsgebied
Artikel 2. Definities
Artikel 3. Market circulatie
Artikel 4. Veiligheidseisen
Artikel 5. Etiketteringsvoorschriften en operationele documenten
Artikel 6. De naleving van de veiligheidsvoorschriften
Artikel 7. Bewijs van naleving
Artikel 8. Markeren van een single sign van producten op de markt van de lidstaten van de douane-unie
Artikel 9. Vrijwaringsclausule

Appendix. Lijst van laagspannings-apparatuur, onder voorbehoud van de conformiteitsbeoordeling vorm in de lidstaten van de douane-unie in overeenstemming met de technische voorschriften van de douane-unie "Op de veiligheid van laagspanningsmateriaal" (TR CU 0042011) 13

Voorwoord

1. Deze technische voorschriften van de douane-unie is ontworpen in overeenstemming met de overeenkomst inzake gemeenschappelijke beginselen en regels van de technische voorschriften in de Republiek Wit-Rusland, Kazachstan en de Russische Federatie van november 18 2010 jaar.

2. Deze technische voorschriften van de douane-unie is ontworpen om de gemeenschappelijke douanegebied van de douane-unie van uniform verplicht te stellen voor de toepassing en handhaving van de vereisten voor low-voltage, om het vrije verkeer van low-voltage apparatuur, wordt afgegeven in de gemeenschappelijke douanegebied van de douane-unie.

3. Als in verband met laagspanningapparatuur genomen andere technische voorschriften van de douane-unie, de Euraziatische Economische Gemeenschap (hierna: - EEG) tot vaststelling van voorschriften voor laagspanningsinstallaties, low-voltage apparatuur die moet voldoen aan de eisen van de technische voorschriften van de douane-unie, de Euraziatische Economische Gemeenschap, de actie waarvan zij is onderworpen.

Artikel 1. Toepassingsgebied

1. Deze technische voorschriften van de douane-unie geldt voor laagspanningsinstallaties, wordt afgegeven in de gemeenschappelijke douanegebied van de douane-unie. Voor laagspanning, die valt onder de werking van deze technische voorschriften van de douane-unie, geldt elektrisch materiaal bestemd voor gebruik bij een nominale spanning tot 50 1000 B (inclusief) en van AC naar 75 1500 B (inclusief) DC.

2. Dit technisch voorschrift van de douane-unie niet van toepassing op elektrisch materiaal dat bestemd is voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen; medische hulpmiddelen; elektrische machines en liften (behalve elektrische machines) takels; Elektrische uitrusting voor defensieve doeleinden; Regelinrichting voor grasland omheiningen; Elektrische uitrusting bedoeld voor gebruik in de lucht, water, grond en ondergronds transport; elektrische apparatuur voor beveiligingssystemen van kerncentrales van reactor faciliteiten.

3. Deze technische voorschriften van de douane-unie stelt vereisten voor laagspanning apparatuur om het menselijk leven en de gezondheid, gebouwen, en de preventie van acties misleiding van de consument (gebruikers) met betrekking tot het doel en veiligheid te beschermen.

Artikel 2. Definities

Deze technische voorschriften van de douane-unie, de volgende termen en hun definities:

fabrikant - Een rechtspersoon of natuurlijke persoon als een individuele ondernemer, met de vraag namens hem de productie en (of) de uitvoering van low-voltage apparatuur en verantwoordelijk voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften technische voorschriften van de douane-unie;

importeur - Een inwoner van een lidstaat van de douane-unie, die met een niet-lidstaten van de overeenkomst inzake de douane Unie over de overdracht van buitenlandse low-voltage apparatuur gesloten, implementeert de apparatuur en is verantwoordelijk voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften van de technische voorschriften van de douane-unie;

nominale spanning van low-voltage apparatuur - Input en (of) uitgangsspanning (spanningsbereik) Low voltage dat door de fabrikant op deze apparatuur, en operationele documenten;

behandeling van laagspannings-apparatuur op de markt - De processen van overgang naar laagspanning apparatuur van de fabrikant aan de consument (gebruiker) in de gemeenschappelijke douanegebied van de douane-unie, die low-voltage apparatuur loopt na de voltooiing van de fabricage;

bestemming - Het gebruik van low-voltage apparatuur in overeenstemming met de door de fabrikant van deze apparatuur en (of) operationele documenten doel;

persoon die door de fabrikant - Natuurlijke of rechtspersoon, door een lidstaat van de douane-unie, die bepaald wordt door de fabrikant op basis van een contract met hem voor actie namens hem bij de overeenstemmingsbeoordeling en product placement in de gemeenschappelijke douanegebied van de douane-unie, alsmede de verantwoordelijkheid voor niet-lay wijze geregistreerd producten aan de eisen van de technische voorschriften van de douane-unie;

elektrische uitrusting - Apparatuur voor de productie, transformatie, transmissie, distributie en gebruik van elektrische energie, met inbegrip van zowel direct gebruik en ingebouwde machines, apparatuur, apparaten, toestellen en andere producten.

Artikel 3. Market circulatie

1. Low Voltage Products beschikbaar in de markt omloop wanneer het voldoet aan deze technische voorschriften van de douane-unie, alsmede andere technische voorschriften van de douane-unie, de Euraziatische Economische Gemeenschap, de actie waarvan zij onderworpen is, en mits hij de conformiteitsbeoordeling is overgegaan op grond van artikel 7 dit technisch voorschrift van de Douane-unie en onder andere technische regels van de douane-unie, de Euraziatische Economische Gemeenschap, de actie waarvan zij is onderworpen.

2. Low-voltage apparatuur, voldoet aan de eisen van deze technische voorschriften van de douane-unie niet wordt bevestigd, mag geen enkel teken van producten op de markt van de douane-unie lidstaten worden geëtiketteerd en niet toegestaan ​​in het verkeer worden vrijgegeven op de markt.

3. Laagspanning, niet een gemarkeerd met een merk in de markt van de douane-unie lidstaten zijn niet toegestaan ​​in het verkeer worden vrijgegeven op de markt.

Artikel 4. Veiligheidseisen

Low-voltage apparatuur moet worden ontworpen en vervaardigd, zodat wanneer het wordt gebruikt zoals bedoeld, en voldoen aan de eisen van de installatie, de werking (gebruik), de opslag, het vervoer (transport) en het onderhoud van de inrichting:

vereiste niveau van bescherming tegen directe of indirecte invloed van elektrische stroom; afwezigheid van onaanvaardbare risico op verhoogde temperaturen, bogen of stralingen optreden die gevaar kunnen veroorzaken;
noodzakelijke niveau van bescherming tegen letsel roterende en stationaire delen van laagspanning apparatuur;
noodzakelijke niveau van bescherming tegen de gevaren van niet-elektrische oorsprong, die voortvloeien uit de toepassing van lage voltage apparatuur, waaronder die veroorzaakt door fysische, chemische of biologische factoren;
vereiste niveau van bescherming van de isolatie;
vereiste niveau van mechanische en elektrische levensduur;
het gewenste niveau van weerstand tegen externe factoren, met inbegrip van niet-mechanische aard, met passende klimatologische omstandigheden van het milieu;
geen onaanvaardbare risico's als gevolg van overbelasting en storingen storingen veroorzaakt door externe en interne factoren die van invloed;
geen onaanvaardbare risico's bij het aansluiten en (of) installatie.
Low-voltage apparatuur moet worden ontworpen en vervaardigd op een zodanige manier dat het geen bron van brand in normale omstandigheden en in noodsituaties.
Consument (gebruiker) moeten de noodzakelijke niveau van informatie over het veilige gebruik van low-voltage apparatuur voor het doel.

Artikel 5. Etiketteringsvoorschriften en operationele documenten

1. Naam en (of) de aanwijzing van lage voltage apparatuur (type, merk, model), de belangrijkste kenmerken en kenmerken die de veiligheid beïnvloeden, de naam en (of) het handelsmerk van de fabrikant, de naam van het land waar zij vervaardigd laagspanningsinstallaties, moeten worden toegepast op de low-voltage apparatuur en omschreven in de bijgevoegde operationele documenten.
In dit geval wordt de naam van de fabrikant en (of) zijn handelsmerk naam en aanduiding van low-voltage apparatuur (type, merk, model) moeten ook worden toegepast op de verpakking.

2. Als de informatie in paragraaf 1 vermeld in dit artikel, is het onmogelijk om aan te trekken
laagspannings-apparatuur, kunnen ze alleen worden gespecificeerd in de bijlage aan deze apparatuur operationele documenten. In dit geval wordt de naam van de fabrikant en (of) zijn handelsmerk naam en aanduiding van low-voltage apparatuur (type, merk, model en (indien van toepassing)) op de verpakking moeten worden aangebracht.

3. Markering low-voltage apparatuur moeten leesbaar, gemakkelijk te lezen en toegepast op de low-voltage apparatuur toegankelijk voor inspectie zonder demontage functie locatie.

4. Operationele documenten aan de laagspanningsrichtlijn moet bevatten: de in paragraaf van dit artikel 1 vermelde informatie; informatie met betrekking tot de benoeming van low-voltage apparatuur; kenmerken en parameters; Regels en voorwaarden voor veilig gebruik (gebruik); Regels en voorwaarden voor installatie, opslag, transport (transport), verkoop en verwijdering (indien nodig - de vaststelling van de eisen voor hen); informatie over de maatregelen die moeten worden genomen in geval van een fout van de apparatuur; naam en adres van de fabrikant (gevolmachtigde van de fabrikant), importeur, informatie om hen te contacteren;

maand en jaar van fabricage van laagspanningsmateriaal en (of) informatie over de plaats van toediening en de methode voor het bepalen van het bouwjaar.
5. Operationele documenten uitgevoerd in het Russisch en in de staat (s) taal (talen) van de lidstaat van de douane-unie met de toepasselijke eisen in de wet (s) staat () lid (leden) van de douane-unie.
Operationele documenten worden uitgevoerd op papier. Deze kunnen reeks operationele documenten op elektronische dragers worden bevestigd. Operationele documenten geleverd laagspanningsmateriaal is niet huishoudelijke doeleinden mag alleen worden gedaan in elektronische vorm.

Artikel 6. De naleving van de veiligheidsvoorschriften

1. Naleving laagspanningsmateriaal dit technisch voorschrift van de douane-unie wordt verzekerd door de veiligheidseisen, hetzij direct of naleving van de eisen van de normen opgenomen in de lijst van normen als gevolg waarvan, op vrijwillige basis, de naleving van de technische voorschriften van de douane-unie.

2. Onderzoeksmethoden (toetsen) en metingen van lage voltage apparatuur in de normen opgenomen in de lijst van normen met regels en methoden van onderzoek (testen) en metingen, met inbegrip van de regels van de bemonstering die nodig zijn voor de toepassing en handhaving van de technische voorschriften van de douane-unie en de uitvoering van de geïnstalleerde ( bevestiging) van de naleving producten.

Artikel 7. Bewijs van naleving

1. Alvorens deze in omloop op de markt laagspanningsinstallaties bevestiging van de naleving van veiligheidseisen van deze technische voorschriften van de douane-unie moet zijn.
Bewijs van overeenstemming met de low-voltage apparatuur wordt uitgevoerd door de regelingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de verordeningen betreffende de toepassing van het model evaluatie regelingen (bevestiging) van de naleving in de technische voorschriften van de douane-unie, door de Commissie van de douane-unie (hierna: - de Commissie) goedgekeurd.

2. Low Voltage Products opgenomen in de lijst van dit technisch voorschrift van de douane-unie, aan de conformiteitsbeoordeling in de vorm van certificering (regeling 1s, 3s, 4s) gehecht.
Low-voltage apparatuur die niet is opgenomen in deze lijst is onderworpen aan conformiteitsbeoordeling in de vorm van de verklaring van overeenstemming (1d regeling 2d, 3d, 4d, 6d). Selecteren schema verklaring van overeenstemming van low-voltage apparatuur die niet in de lijst, die door de fabrikant (gemachtigd door de fabrikant)
importeur.
Bij besluit van de fabrikant (gemachtigd door de fabrikant), importeur bevestiging van conformiteit van low-voltage apparatuur die niet in de lijst staat, kan in de vorm van certificering in overeenstemming met paragraaf 5 dit artikel.

In het geval van niet-toepassing van de in paragraaf 1 6 artikelen van deze technische voorschriften van de douane-unie bedoelde normen, of bij gebreke daarvan, wordt de conformiteit laagspanningsmateriaal uit in de vorm van certificering (regeling 1s, 3s, 4s) vervoerd in overeenstemming met paragraaf 10 dit artikel.

3. Certificering van laagspannings-apparatuur, wordt in massa geproduceerde, uitgevoerd zoals 1s. Laagspanningsmateriaal voor certificering is de fabrikant (de persoon die door de fabrikant).
Eigen verklaring van laagspanning apparatuur wordt uitgevoerd als 3s, een enkel product - de regeling 4s. Partij van laagspanningsmateriaal (enkel product) vervaardigd in de gemeenschappelijke douanegebied van de douane-unie, is de fabrikant, de partij van laagspanningsmateriaal (enkel product), in het gemeenschappelijke douanegebied van de douane-unie zijn ingevoerd, is de importeur of fabrikant (gemachtigd door de fabrikant).

4. Certificering van low-voltage apparatuur door een erkende certificatie-instelling (assessment (bevestiging)) uitgevoerd in de Unified Register van certificatie-instellingen en testlaboratoria (centra) van de douane-unie.
Tests voor certificering houdt geaccrediteerd testlaboratorium (midden), die in de Unified Register van certificatie-instellingen en testlaboratoria (centra) van de douane-unie.

5. Met de certificering van lage voltage apparatuur (circuit 1s, 3s, 4s)
5.1. fabrikant (gemachtigd door de fabrikant), de importeur certificeringsinstantie (assessment (bevestiging)) set van documenten voor laagspanningsinstallaties, low-voltage apparatuur bevestiging van de naleving van de veiligheidsvoorschriften van de technische voorschriften van de douane-unie, die bestaat uit:
specificaties (indien beschikbaar); operationele documenten;
De lijst van normen die moeten voldoen aan de eisen van deze low-voltage apparatuur van de Lijst van de in paragraaf 1 6 artikelen van deze technische voorschriften van de douane-unie, bedoelde normen;
contract (voor leveringen) of verzending documentatie (voor het feest van laagspanningsmateriaal (enkel product) (regeling 3s, 4s);
5.2. De fabrikant neemt alle nodige maatregelen om het productieproces maatregelen was
stabiel en zorgt voor naleving vervaardigd lage spanning eisen van deze technische voorschriften van de douane-unie;
5.3. Certification Body (assessment (bevestiging)):
5.3.1. selecteert monster (s);
5.3.2. voert de identificatie van low-voltage apparatuur door vaststelling van de identiteit van zijn prestaties als bedoeld in artikel 1 deze technische voorschriften van de douane-unie, de in artikel 5 deze technische voorschriften van de douane-unie en de in alinea 5.1 5 paragraaf van dit artikel vermelde documenten bepalingen;
5.3.3. organiseert proefstuk (s) van een laag voltage apparatuur voor de naleving van de normen van de Lijst van de in paragraaf 1 6 artikelen van deze technische voorschriften van de douane-unie bedoelde normen, en analyseert het verslag (en) testen;
5.3.4. voert analyse van de productie (Schema 1s).
In aanwezigheid van gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem productie of ontwikkeling en productie van laagspannings-apparatuur van de fabrikant evalueert de mogelijkheid van het systeem om een ​​stabiele productie van gecertificeerde low-voltage apparatuur die aan de eisen van de technische voorschriften van de douane-unie voldoet waarborgen;
5.3.5. een certificaat van overeenstemming met een zelfde vorm, door de Commissie goedgekeurde geven. Het certificaat van overeenstemming voor laagspanningsinstallaties, in massa geproduceerde,
- Niet meer dan 5 jaar, low-voltage apparatuur voor de partij (een enkel product) geldigheid van het certificaat van overeenstemming is niet geïnstalleerd;
5.4. fabrikant (gemachtigd door de fabrikant), de importeur:
5.4.1. toebrengt enkel teken van producten op de markt van de lidstaten van de douane-unie;
5.4.2. vormen na de voltooiing van de conformiteit set van documenten voor laagspannings-apparatuur, waaronder:
documenten in de eerste alinea 5.1 5 paragraaf van dit artikel; protocol (s) testen;
resultaten van de analyse van de productie, een certificaat van overeenstemming.
5.5. Certification Body (assessment (bevestiging)) voert de inspectie controle van low-voltage apparatuur gecertificeerd door het testen van monsters in een geaccrediteerd testlaboratorium (midden) en (of) de analyse van de productie (Schema 1s).

6. Verklaring van overeenstemming van low-voltage apparatuur (circuit 1d, 2d, 3d, 4d, 6d) uitgevoerd op basis van:
6.1. eigen bewijs (1d regeling 2d)
- Testen van low voltage apparatuur (laagspanning apparatuur voor de partij (een enkel product) (Schema 2d);
- Testen van laagspanning apparatuur en productiecontrole door de fabrikant (voor laagspanningsinstallaties, massa-geproduceerde) (Schema 1d);
6.2. verkregen met de deelname van geaccrediteerde testlaboratorium (midden) het bewijs, de certificatie-instelling van systemen voor kwaliteitsborging in de Unified Register van certificatie-instellingen en testlaboratoria (centra) van de douane-unie (3d regeling 4d, 6d)
- Testen van laagspanning apparatuur, de kwaliteit managementsysteem certificatie van de productie of de ontwikkeling en productie van low-voltage apparatuur en productiecontrole door de fabrikant (voor laagspanning, in massa geproduceerde) (Schema 6d).
- Testen van low voltage apparatuur (laagspanning apparatuur voor de partij (een enkel product) (Schema 4d);
- Testen van laagspanning apparatuur en productiecontrole door de fabrikant (voor laagspanningsinstallaties, massa-geproduceerde) (Schema 3d);
- Testen van laagspanning apparatuur, de kwaliteit managementsysteem certificatie van de productie of de ontwikkeling en productie van low-voltage apparatuur en productiecontrole door de fabrikant (voor laag
apparatuur, in massa geproduceerde) (Schema 6d).
6.3. Verklaring van overeenstemming van laagspannings-apparatuur, in massa geproduceerde, draagt ​​de fabrikant (gemachtigd door de fabrikant) regelingen 1d, 3d, 6d.

Verklaring van conformiteit met de partij van lage voltage apparatuur (enkel product) draagt ​​de fabrikant (de persoon die door de fabrikant), importeur regelingen 2d, 4d.

7. Bij het aangeven van de conformiteit van de lage regelingen voltage apparatuur 1d, 2d:
7.1. fabrikant (gemachtigd door de fabrikant), de importeur:
7.1.1. genereert een reeks van documenten waaruit blijkt dat de naleving van low-voltage apparatuur eisen van deze technische voorschriften van de douane-unie, die bestaat uit:
specificaties (indien beschikbaar); operationele documenten;
lijst van normen, de eisen van die overeenkomt met deze low-voltage apparatuur, van de Lijst van de in paragraaf 1 6 artikelen van deze technische voorschriften van de douane-unie, bedoelde normen;
protocol (s) van de metingen die het testlaboratorium (midden) naar keuze van de fabrikant (gemachtigd door de fabrikant), importeur;
Certificaat (indien beschikbaar);
verklaring van overeenstemming van de fabrikant (indien beschikbaar) (low-voltage apparatuur voor de partij (een enkel product) (Schema 2d);
contract (voor leveringen) of verzending documentatie (voor het feest van laagspanningsmateriaal (enkel product) (Schema 2d);
7.1.2. voert de identificatie van low-voltage apparatuur door vaststelling van de identiteit van zijn prestaties als bedoeld in artikel 1 deze technische voorschriften van de douane-unie, de in artikel 5 deze technische voorschriften van de douane-unie en de in alinea 7.1.1 genoemde documenten bepalingen. 7.1 paragraaf van dit artikel;
7.2. Fabrikant:
biedt de productie controle en alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het fabricageproces waarborgt dat low-voltage apparatuur met de eisen van de technische voorschriften van de douane-unie (Schema 1d) nemen.
Eisen voor de productie processen en controles, alsmede de resultaten van hun controle dient te worden gedocumenteerd (in de door de fabrikant voorgeschreven formulier);
7.3. fabrikant (gemachtigd door de fabrikant), de importeur:
7.3.1. ontvangt een schriftelijke verklaring van overeenstemming voor low-voltage apparatuur deze technische voorschriften van de douane-unie op een enkel formulier, door de Commissie zijn goedgekeurd, en leg op een bord van producten op de markt van de lidstaten van de douane-unie;
7.3.2. bevat na afloop van overeenstemming in een reeks documenten op low-voltage apparatuur, die in alinea 7.1.1. 7.1 paragraaf van dit artikel, een verklaring van overeenstemming.

8. Bij het aangeven van de conformiteit van de lage regelingen voltage apparatuur 3d, 4d, 6d:
8.1. fabrikant (gemachtigd door de fabrikant), de importeur:
8.1.1. genereert een reeks documenten op low-voltage apparatuur, waaronder: technische specificaties (indien van toepassing);
operationele documenten;
De lijst van normen die moeten voldoen aan de eisen van deze low-voltage apparatuur van de Lijst van de in paragraaf 1 6 artikelen van deze technische voorschriften van de douane-unie, bedoelde normen;
contract (voor leveringen) of verzending documentatie (voor het feest van laagspanningsmateriaal (enkel product) (regeling 3d, 4d) Certificaat (kopie van het) voor kwaliteitsmanagement systeem productie of ontwikkeling en productie van low-voltage apparatuur (circuit 6d);
8.1.2. voert de identificatie van low-voltage apparatuur door vaststelling van de identiteit van zijn prestaties als bedoeld in artikel 1 deze technische voorschriften van de douane-unie, de in artikel 5 deze technische voorschriften van de douane-unie en de in alinea 8.1.1 genoemde documenten bepalingen. paragraaf 8.1. van dit artikel;
8.1.3. organiseert proefstuk (s) van een laag voltage apparatuur voor de naleving van de normen van de Lijst van de in paragraaf 1 6 artikelen van deze technische voorschriften van de douane-unie, bedoelde normen;
8.2. Fabrikant:
biedt de productie controle en alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het fabricageproces waarborgt dat low-voltage apparatuur met de eisen van de technische voorschriften van de douane-unie (3d regeling 6d) nemen. Eisen voor de productie processen en controles, alsmede de resultaten van hun controle dient te worden gedocumenteerd (in de door de fabrikant voorgeschreven formulier);
alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het fabricageproces en de stabiele werking van het systeem voor kwaliteitsborging van de productie en de ontwikkeling en productie van low-voltage apparatuur waarborgen dat low-voltage apparatuur eisen van deze technische voorschriften van de douane-unie (6d regeling) nemen;
8.3. fabrikant (gemachtigd door de fabrikant), de importeur:
8.3.1. ontvangt een schriftelijke verklaring van overeenstemming voor low-voltage apparatuur deze technische voorschriften van de douane-unie op een enkel formulier, door de Commissie zijn goedgekeurd, en leg op een bord van producten op de markt van de lidstaten van de douane-unie;
8.3.2. vormt zich na de conformiteitsbeoordelingsprocedures set van documenten voor low-voltage apparatuur, waaronder:
documenten in de eerste alinea 8.1.1 8.1 paragraaf van dit artikel; protocol (s) testen;
conformiteitsverklaring.

9. De verklaring van overeenstemming in overeenstemming met de wetgeving van de douane-unie worden geregistreerd. Actie verklaring begint met de datum van de inschrijving.
Geldigheid van de verklaring van overeenstemming voor laagspannings-apparatuur, in massa geproduceerde - niet meer 5 jaar, low-voltage apparatuur voor de partij (een enkel product) geldigheid van de verklaring van overeenstemming is niet geïnstalleerd.

10. Met de certificering van lage voltage apparatuur, in geval van niet-toepassing van de normen van de Lijst van de in paragraaf 1 6 artikelen van deze technische voorschriften van de douane-unie bedoelde normen, of bij gebreke daarvan (1s regeling 3s, 4s)
10.1. fabrikant (gemachtigd door de fabrikant), de importeur certificeringsinstantie (assessment (bevestiging)) set van documenten voor laagspanningsinstallaties, low-voltage apparatuur bevestiging van de naleving van de veiligheidsvoorschriften van de technische voorschriften van de douane-unie, die bestaat uit:
specificaties (indien beschikbaar); operationele documenten;
een beschrijving van de technische beslissingen en risico-evaluatie bevestigt naleving van de veiligheidseisen van deze technische voorschriften van de douane-unie; contract (voor leveringen) of verzending documentatie (voor het feest van laagspanningsmateriaal (enkel product) (regeling 3s, 4s);
10.2. De fabrikant neemt alle nodige maatregelen om het productieproces maatregelen was stabiel en zorgt voor naleving vervaardigd lage spanning eisen van deze technische voorschriften van de douane-unie;
10.3. Certification Body (assessment (bevestiging)):
10.3.1. selecteert monster (s);
10.3.2. voert de identificatie van low-voltage apparatuur door vaststelling van de identiteit van zijn prestaties als bedoeld in artikel 1 deze technische voorschriften van de douane-unie, de in artikel 5 deze technische voorschriften van de douane-unie en de in alinea 10.1 10 paragraaf van dit artikel vermelde documenten bepalingen;
10.3.3. voert overeenstemmingsbeoordeling van laagspanningsmateriaal direct veiligheidseisen van deze technische voorschriften van de douane-unie.
Tegelijkertijd certificeringsinstantie (assessment (bevestiging)):
bepaalt, op basis van de beveiligingseisen van de technische voorschriften van de douane-unie van de specifieke veiligheidseisen voor de gecertificeerde low-voltage apparatuur;
analyses van technische oplossingen en risico-evaluatie bevestigt naleving van de veiligheidseisen van deze technische voorschriften van de douane-unie van de fabrikant;
bepaalt van de Lijst van de in paragraaf 2 6 artikelen van deze technische voorschriften van de douane-unie bedoelde normen, de door de meetmethodes en de normen voor het testen, of bij gebreke daarvan, definieert controleprocedures, metingen en tests om te controleren of de low-voltage apparatuur specifieke veiligheidseisen;
regelen voor het testen van een laag voltage apparatuur en analyseert het verslag (en) testen;
10.3.4. voert analyse van de productie (Schema 1s);
In aanwezigheid van gecertificeerde management systeem productie of ontwikkeling en productie van laagspannings-apparatuur van de fabrikant evalueert de mogelijkheid van het systeem om een ​​stabiele productie van gecertificeerde low-voltage apparatuur die aan de eisen van de technische voorschriften van de douane-unie voldoet waarborgen;
10.3.5. een certificaat van overeenstemming met een zelfde vorm, door de Commissie goedgekeurde geven.
Het certificaat van overeenstemming voor laagspanningsinstallaties, massa geproduceerd - niet meer 5 jaar, low-voltage apparatuur voor de partij (een enkel product) geldigheid van het certificaat van overeenstemming is niet geïnstalleerd;
10.4. fabrikant (gemachtigd door de fabrikant), de importeur:
10.4.1. toebrengt enkel teken van producten op de markt van de lidstaten van de douane-unie;
10.4.2. vormen na de voltooiing van de conformiteit set van documenten voor laagspannings-apparatuur, waaronder:
protocol (s) testen, om in alinea 10.1 deze paragraaf bedoelde documenten;
resultaten van de analyse van de productie, een certificaat van overeenstemming;
10.5. Certification Body (assessment (bevestiging)) voert de inspectie controle van low-voltage apparatuur gecertificeerd door het testen van monsters in een geaccrediteerd testlaboratorium (midden) en (of) de analyse van de productie (Schema 1s).

11. Set documenten voor low-voltage apparatuur moet worden opgeslagen op het grondgebied van de douane-unie de lidstaten om:
LVD - de fabrikant (door de fabrikant aangewezen persoon) gedurende minstens 10 verjaardag verwijderen (afsluiting) van de productie van low-voltage apparatuur;
partij van laagspanningsmateriaal - de importeur of persoon die door de fabrikant gedurende minstens 10 verjaardag van de implementatie van de nieuwste producten van de partij.

Artikel 8. Markeren van een single sign van producten op de markt van de lidstaten van de douane-unie

1. Laagspanningsproducten en bijbehorende veiligheidseisen van deze technische voorschriften van de douane-unie en de verstreken conformiteitsbeoordeling ingevolge artikel 7 dit technisch voorschrift van de douane-unie moet worden aangegeven in een enkel teken van producten op de markt van de lidstaten van de douane-unie.

2. Markeren van een single sign van producten op de markt van de douane-unie-lidstaten vindt plaats voor de release van low-voltage apparatuur in omloop in de markt worden uitgevoerd.

3. Single sign van producten op de markt van de douane-unie lidstaten wordt toegepast op elke eenheid van low-voltage apparatuur op enigerlei wijze, het verstrekken van scherpe en heldere beelden tijdens het leven van laagspannings-apparatuur, evenals bepaald in de aangehechte operationele documenten.

4. Kan worden toegepast als een teken van producten op de markt van de lidstaten van de douane-unie alleen op de verpakking en in de bijgevoegde operationele documenten, als het niet direct kan worden toegepast op de low-voltage apparatuur.

5. Low Voltage Producten met een kenmerk van een enkel product op de markt van de lidstaten van de douane-unie in de naleving van de technische voorschriften van de douane-unie, de Euraziatische Economische Gemeenschap, de actie waarvan zij
verspreidt en het verstrekken van toepassing van de verhoging.

Artikel 9. Vrijwaringsclausule

De lidstaten van de douane-unie neemt alle maatregelen om de controle, verbod van afgifte van laagspanningsmateriaal in de gemeenschappelijke douanegebied van de douane-unie, en uit de handel nemen van low-voltage apparatuur die niet voldoen aan de veiligheidseisen van de technische voorschriften van de douane-unie.

LIJST van low-voltage apparatuur te worden in de vorm van overeenstemming certificering

Bijlage bij de technische voorschriften van de douane-unie "Op de veiligheid van laagspanningsmateriaal" (TR CU 004 / 2011) in overeenstemming met de technische voorschriften van de douane-unie "Op de veiligheid van laagspanningsmateriaal" (TR CU 004 / 2011)

1. Elektrische voertuigen en huishoudelijke apparaten:
voor koken en bewaren van voedsel en keuken werkt mechanisatie, voor verwerking (wassen, strijken, drogen, reinigen), lingerie, kleding en schoeisel;
voor het schoonmaken van het pand;
te onderhouden en aan te passen het binnenmilieu; hygiëne;
de zorg voor haar, nagels en huid;
verwarming lichaam; vibrerende;
gaming, sport-en fitnessapparatuur;
audio-en video-ontvangers omroep, naaien en breien;
voedingen, acculaders, voltage regulatoren;
voor bosonderhoud, aquaria en tuinvijvers;
pompen;
verlichtingsartikelen en lichtbronnen; bedrading producten; extenders.
2. Persoonlijke elektronische computers (pc's).
3. Low-voltage apparatuur die op een persoonlijke elektronische rekenmachines.
4. Gereedschap elektrisch vermogen (handleiding en draagbare elektrische).
5. Electromusikaal.
6. Kabels, draden en snoeren.
7. Automaten, aardlekschakelaars.
8. Inrichting voor elektrisch stroomverdeling.
9. Elektrische toestellen voor elektrotechnische installaties.

De volledige versie van het PDF-document kunt u lezen door te klikken op deze link.